IN VOUCHER

IN VOUCHER KHÔNG CÁN MÀNG
Giấy: Couche 300gsm
In 2 mặt
Kích thước500 tờ1.000 tờ
Thời gian5 ngày5 ngày
14.5 x 20828,0001,128,000
20 x 20900,0001,272,000
10 x 20480,000708,000
5.3 x 17.8252,000372,000
8.8 x 10.8252,000372,000
5.3 x 26.8360,000552,000
8.8 x 16.3360,000552,000
8.8 x 21.8510,000720,000
10.8 x 16.3510,000720,000
8.8 x 27.3636,000900,000
10.8 x 26.8720,000996,000
17.8 x 16.3720,000996,000
17.8 x 21.8912,0001,320,000
16.8 x 26.81,032,0001,440,000
IN VOUCHER CÁN MÀNG MỜ 2 MẶT
Giấy: Couche 300gsm
In 2 mặt
Kích thước500 tờ1.000 tờ2.000 tờ
Thời gian
4 ngày
4 ngày
5 ngày
14.5 x 20918,0001,284,0001,652,400
20 x 20990,0001,380,0001,771,200
10 x 20522,000744,000955,200
5.3 x 17.8252,000372,000480,000
8.8 x 10.8252,000372,000480,000
5.3 x 26.8360,000552,000712,800
8.8 x 16.3360,000552,000712,800
8.8 x 21.8510,000720,000928,800
10.8 x 16.3510,000720,000928,800
8.8 x 27.3636,000900,0001,177,200
10.8 x 26.8762,0001,068,0001,393,200
17.8 x 16.3762,000 1,068,0001,393,200
17.8 x 21.81,014,000 1,416,000
1,769,850
16.8 x 26.81,146,0001,320,000
1.987,200
0/5 (0 Reviews)